Sumi no Shishimai

Two-figure Doso-shin of Shinbori

Two-figure Doso-shin of Negoya

Two-figure Doso-shin of Shimoiwahashi

Two-figure Doso-shin of Kashiwagi

Two-figure Doso-shin of Nakagawa

Two-figure Doso-shin of Kamiiwahashi

Two-figure Doso-shin of Ogami

The Site of Shisui Nomakaisho

The Site of Yanagisawamakikido

The Site of Sumifurusawa

Marugotoshisui